Kolie v Agility I.

24.10.2011 00:30

 

ŘÁD AGILITY

 

 

 

1 Preambule[nahoru]

Agility je výchovná i zábavná činnost psovoda se psem. Podle nároků na výkon lze agility provozovat jako rekreační hru i jako vrcholový sport. Je určeno pro psy všech plemen a psovody všech věkových kategorií. Agility je bezkontaktní sport se zvláštním důrazem na úzký a přátelský kontakt se psovodem a radost z pohybu, ve kterém pes bez vodítka a obojku překonává pod vedením psovoda různé překážky. Ze strany psovoda vyžaduje agility rychlé reakce, promyšlené vedení psa i sportovní výkon při běhu se psem. Psu a psovodu by agility mělo přinášet radost a prohlubovat jejich partnerský vztah. Řád agility vychází z mezinárodního reglementu agility FCI. Pro závody agility jsou závazné podmínky dané tímto Řádem agility ČR, Soutěžním řádem Klubu agility ČR a Řádem na ochranu psů při soutěžích agility.

2 Úvod

 

[nahoru]

Agility předpokládá dokonalý partnerský vztah mezi psem a psovodem. Oba spolu tvoří jeden tým. O vítězi závodů agility rozhoduje pouze společný sportovní výkon týmu psa a psovoda bez rozdílu.

3 Velikostní kategorie

 

[nahoru]

Soutěže agility probíhají ve třech velikostních kategoriích, rozdělených podle kohoutkové výšky psa:

SMALL – S (malý) pro psy kohoutkové výšky menší než 35 cm MEDIUM – M (střední) pro psy kohoutkové výšky 35 cm a více, ale méně než 43 cm LARGE – L (velký) pro psy kohoutkové výšky 43 cm a více

4 Parkur

 

[nahoru]

4.1 Všeobecně

 

[nahoru]

Parkur je ohraničený prostor, ve kterém jsou umístěny překážky. Je stavěn podle pokynů rozhodčího. Druhy a rozměry překážek musí odpovídat tomuto Řádu agility ČR. Charakteristika parkuru je dána druhem použitých překážek a jejich pořadím. Pes musí překážky absolvovat v pevně stanoveném pořadí a směru a v co nejkratším čase. Prostor určený pro stavbu parkuru agility musí mít rozlohu nejméně 20 x 40 metrů. Pokud jsou postaveny dva parkury, doporučuje se oddělit je uzavřenými bariérami nebo parkury postavit ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od sebe. Na parkuru nesmí být kromě překážek a dalšího nezbytného technického vybavení nic, co by znamenalo jakékoli nebezpečí pro psa nebo psovoda. V areálu parkuru mohou být rovněž překážky (i přírodního charakteru, např. stromy), které nejsou zařazeny do tratě. Tyto překážky však nesmí ohrožovat bezpečnost psa ani psovoda a bránit plynulému absolvování tratě. Vlastní trať má délku od 100 do 200 metrů a obsahuje 15 až 20 překážek, z nichž minimálně 7 musí být skokových (skoková kombinace se počítá jako jedna překážka). Délka tratě a počet překážek odpovídají druhu soutěže, kategorii a výkonnosti psů. Vzdálenost mezi dvěma po sobě následujícími překážkami je minimálně 5 a maximálně 7 metrů (měřeno po předpokládané dráze běhu psa), s výjimkou skokové kombinace. Překážky jsou označeny číslem, které určuje pořadí jejich překonávání. Číslo bývá umístěno zpravidla vlevo před překážkou tak, aby nepřekáželo v běhu psovi ani psovodovi. Psovod musí mít možnost proběhnout kolem překážky po obou stranách s výjimkou tunelu, umístěného pod kladinou či šikmou A stěnou.

4.2 Trasa

 

[nahoru]

Průběh trasy je zcela ponechán fantazii rozhodčího, musí však obsahovat alespoň dvě změny směru. Dobře promyšlená trať dovoluje psovi pohybovat se lehce a plynule. Cílem je, aby pes pod vedením psovoda našel rovnováhu mezi rychlostí provedení a bezchybným překonáním překážek. Pro každou soutěž by se měl průběh tratě a sled překážek měnit.

4.3 Určení standardního času (SCT)

 

[nahoru]

Standardní čas je čas k absolvování tratě; za jeho překročení je tým penalizován trestnými body. Tento čas může být určen rozhodčím pevně nebo v závislosti na čase nejlepšího týmu. Standardní čas lze vypočítat dělením délky tratě stanovenou standardní postupovou rychlostí.

4.4 Určení maximálního času (MCT)

 

[nahoru]

Maximální čas je čas, který tým nesmí překročit, aniž by byl diskvalifikován. Maximální čas může být nejvýše dvojnásobek a nejméně jeden a půl násobek času standardního.

4.5 Start/Cíl

 

[nahoru]

Start/cíl tvoří tyče (vysoké nejméně 120 cm, nesmí mít nahoře ostré hrany), které musí být umístěny mimo první/poslední překážku ve vzdálenosti méně než 1 metr od první/poslední překážky. Šířka startu/cíle musí být na každé straně nejméně o 50 cm větší než je šířka první/poslední překážky, aby bylo zabráněno tomu, že pokud pes nepřekoná překážku kolmo, doskočí mimo start/cíl. První a poslední zdolávaná překážka musí být jednoduchá skoková. Jako start a cíl může být použita první a poslední překážka. Před startem a za cílem musí být dostatek volného prostoru (alespoň 6 m).

4.6 Průběh soutěže

 

[nahoru]

V den závodu je zakázán trénink v prostoru parkuru a na překážkách, které jsou na něm umístěny. Psovod bez psa si po dobu určenou rozhodčím může projít a prohlédnout trať přímo na parkuru. Mimo trať musí být umístěna alespoň jedna skoková překážka, která je volně k dispozici.

Rozhodčí prohlédne prostor určený pro parkur, zkontroluje překážky a posoudí, zda odpovídají řádu. Určí plán tratě a předá ho organizátorům, kteří podle něho překážky rozmístí. Potom parkur zkontroluje a přeměří jeho délku.

Před začátkem každé soutěže rozhodčí seznámí její účastníky s přesnými údaji o trati, zejména se standardním a maximálním časem, případně připomene pravidla soutěže a kriteria jejího hodnocení.

Na přání rozhodčího může být soutěž zahájena jedním psem a psovodem, kteří nejsou do závodu zařazeni (předskokan). Ti absolvují trať na ukázku.

Psovod se odebere na start. Jeho pes je v základní pozici (stojí, sedí nebo leží před startovní linií). Psovod mu sejme vodítko, obojek a případně další výstroj nebo ozdoby s výjimkou gumičky nebo spony přidržující srst z očí (se souhlasem rozhodčího). Vodítko předá pomocníkovi u startu nebo jej položí na předem určené místo u startu. V prostoru startu a cíle nesmí zůstat ležet žádné věci. Psa na startu nesmí nikdo kromě psovoda přidržet.

Psovod musí psa ovládat způsobem, proti kterému nemohou být z hlediska ochrany zvířat žádné námitky, nesmí jej jakkoliv trýznit ani se k němu hrubě či nevhodně chovat. Po pokynu rozhodčího, kterým je signalizováno připravení a volnost trati, smí psovod překročit startovní linii a sám si zvolit okamžik startu. Musí však vystartovat bez zbytečných průtahů.

Po překročení startovní linie se psovod může vrátit zpět před tuto linii, nesmí se však psa již dotknout. Psovod se může postavit na libovolné místo v parkúru, které si předem zvolí, nesmí přitom projít mezi tyčemi vymezujícími start. Během pohybu po prostoru parkúru psovod nesmí držet nic v ruce, nesmí se dotknout psa, ani žádné překážky. V prostoru parkúru není povoleno použití žádných pomůcek, hraček a pamlsků, není povoleno viditelné nošení výcvikových pomůcek ani jejich odkládání v prostoru parkuru.

Čas je měřen od chvíle, kdy pes překročil startovní linii. Optické a akustické povely psovoda jsou povoleny na celé trati. Psovod nesmí sám překonat, podlézt nebo překročit překážku.

Měření času je zastaveno ve chvíli, kdy pes po překonání poslední překážky proběhne cílem. Psovod se psem po doběhnutí urychleně opouští prostor parkúru. Posuzování týmu probíhá po celou dobu, kdy se tým pohybuje po prostoru parkúru. V prostoru parkúru je zakázáno používat veškeré motivační pomůcky (hračky, pamlsky). V případě porušení tohoto pravidla může být tým diskvalifikován z celého závodu.

5 Překážky

 

[nahoru]

Nákresy překážek jsou uvedeny v příloze tohoto řádu.

Překážky nesmí být pro psa nebezpečné a musí odpovídat popisům a mírám daným tímto řádem. Není nutné do parkuru zařazovat všechny druhy překážek.

Uznané překážky jsou:

 

skokovépřkážy,

 

zeď viadukt,

 

skok daleký

 

kruh,

 

pevnýtunel,

 

lákovýtunel,

 

slalom,

 

kladina,

 

houpača,

 

škmáA stěa,

 

stů.

5.1 Přkážy skokové

 

[nahoru]

5.1.1 Skoková jednoduchá

 

[nahoru]

Všchny jednoduchéskokovépřkážy musímí ve výš danévelikostníkategoriíshoditelnou laťu. Laťa musímí výšu nebo průě 3-5 cm, déku minimáně120 cm, nesmímí ostréhrany a doporučje se, aby byla barevnězvýazněa. Materiá laťy musíbý zvolen tak, aby byla pro psa bezpečá Přkážy mohou mí plochu pod tyčou úlněnebo čátečěvyplněou napřílad reklamnítabulí proutěkou nebo víe laťami. Takto použtávýlňvšk musíbý samostatnězavěšna nezáisle na shoditelnélaťe. Skokovépřkážy mohou mí růněkonstruovanébočice (stojany, sloupky) s minimánívýšou 1 m. Ze stojanu nebo kříla přkážy můž vyčíat pouze jeden úhyt, na které je umítěa laťa.

 

Výša skokovýh přkážk je pro jednotlivévelikostníkategorie náledujíí Small - S

 

 

30 cm ±5 cm (min. 25 cm, max. 35 cm)

 

 

Medium - M

 

 

40 cm ±5 cm (min. 35 cm, max. 45 cm)

 

 

 

—————

Zpět